PAT GARRETT & BILLY THE KID - SAM PECKINPAH (1973)